Privacybeleid

Privacy beleid Verkeersschool Rob Kemp

Verkeersschool Rob Kemp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Verkeersschool Rob Kemp verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van dienstverlening aan u
  • Het versturen van noodzakelijke communicatie met betrekking tot de dienstverlening.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • E-mailadres

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft zullen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, of wanneer dit voor ons wettelijk verplicht is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u dit van ons vraagt, en ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Gegevens worden na het behalen van het rijexamen of beëindiging van de rijopleiding verwijderd.

Uitzondering is wanneer er sprake is van factuur of rekening. In dat geval geldt een bewaartermijn van 7 jaar tbv belasting doeleinden.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

Als burger heeft u recht op
– Dataportabiliteit
– Vergetelheid
– Inzage
– Rectificatie en aanvulling
– Beperking van de verwerking.
– Recht op menselijke blik bij besluiten
– Bezwaar
– Informatie

Bij het uitoefenen van uw rechten kan het voorkomen dat wij u om legitimatie vragen. Bijvoorbeeld bij een verzoek tot overdracht van uw gegevens, of wijzigingsverzoeken.

Wanneer het uitoefenen van uw rechten conflicteert met de dienstverlening prevaleert uw recht op privacy. Dit kan wel als consequentie hebben dat wij hierdoor onze dienstverlening moeten staken. In zo’n geval doen wij een beroep op onze algemene voorwaarden.

Voor verdere informatie omtrent uw rechten verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

SOCIAL MEDIA

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming vooraf zullen wij berichten plaatsen op social media. Hierbij doelen wij op plaatsing van een foto van u met de boodschap dat u geslaagd bent.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Privacy By Default, Privacy By Design

Oftewel vertrouwelijkheid als basis, en verweven in wat we doen. 

Verkeersschool Rob Kemp hecht waarde aan uw privacy. Daarom hebben wij geen on-line formulieren, of Internet Agenda’s, apps of noem maar op. 

De gedachte erachter is simpel:

Onze expertise zit in het voorzien in een verkeersopleiding. Het u  in eén keer laten slagen voor uw rij-examens is ons doel.

Wij focussen op U, en niet op Internet gebruik en bijbehorende regelgeving.

Simpel gezegd, “als het er niet is, kan het niet gestolen worden” dus geen gevoelige informatie op het web.

Op onze website tellen we wel het aantal bezoeken. Maar dat doen we op basis van gegevens die niet te herleiden zijn tot personen. (IP-adressen bijvoorbeeld, of wat voor browser bij ons aanklopt.) Dit is een automatisch proces, wij kijken alleen maar naar de grafiekjes die dit oplevert. Hiermee bepalen we dan welke pagina’s wel, of niet relevant voor u zijn.

Wij staan onze cursisten graag te woord over dit beleid. Het beste kan dit door een mailtje te sturen aan: info@verkeersschoolrobkemp.nl